เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
พันธกิจ
Admin
Jun 08, 2020
  1. อนุรักษ์และให้บริการจดหมายเหตุที่มีคุณค่าด้านระบบสุขภาพไทย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไว้เป็น
  2. ส่งเสริมและพัฒนางานจดหมายเหตุของกระทรวงสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  3. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจดหมายเหตุด้านระบบสุขภาพไทย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของชาติ
  4.  พัฒนาและสนับสนุนการศึกษาและวิจัยด้านประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และความเป็นมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับสุขภาพการแพทย์และการสาธารณสุข
  5.  พัฒนาระบบจัดการความรู้ พัฒนาฐานความรู้ (knowledge base) สื่อวิชาการ และกระบวนการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคมและความเป็นมนุษย์
  6. สร้างเสริมศักยภาพวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ในระบบสาธารณสุข
  7. ส่งเ
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
Admin
May 07, 2020

 โครงการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เดิมชื่อ โครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ริเริ่มมาจากโครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 2555 เพื่อทำหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ อนุรักษ์ ให้บริการ และจัดแสดงนิทรรศการจากเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สุขภาพไทย ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย สำหรับสร้างความรู้ทางประวัติศาสตร์และมิติทางสังคมและวัฒนธรรมสุขภาพ ตลอดจนให้บ