การเตรียมจัดงาน ๑๐๐ ปีให้คุณพ่อเสม พริ้งพวงแก้ว ขององค์กรต่าง ๆ

การเตรียมจัดงาน ๑๐๐ ปีให้คุณพ่อเสม พริ้งพวงแก้ว ขององค์กรต่าง ๆ

 

 คณะกรรมการจัดงานฯที่มาจากความร่วมมือ ได้มีการประสานงาน ประชุมแลพดำเนินงานจัดงานร่วมกันอย่างพร้อมใจให้ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔   Download

 องค์กร/เครือข่าย/หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆนัดหมายประชุมหารือเตรียมการจัดงานครั้งแรก วันที่ 12 มีนาคม 2554   Download

และได้นัดประชุมเตรียมการร่วมกันอีก ในครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 เมษายน 2554  ซึ่งมีบุคคล/ตัวแทนมาร่วมหารือกันเพิ่มขึ้น  Download

       

 

      

การประชุมหารือเตรียมการจัดงาน ๑๐๐ ปีศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 3 วันที่ 10 พฤษภาคม 2554   Download

     

       

                                                                 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้มีการวางแผนงานกันอย่างกระฉับกระเฉง 

  

ฝ่ายวิชาการมีการทำงานรวบรวมเนื้อหา เขียนบทความ เรียบเรียง ผลิตงานสารคดี นิทรรศการ และประสานกับงานประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายสถานที่และการจัดบูธให้องค์กรต่าง ๆ มาจัแสดงผลงานและกิจกรรมทางสังคมที่คุณพ่อเสมเป็นผู้สนับสนุน ก็ช่วยกันคิดและวางแผน

   

 คณะทำงานฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียนได้เตรียมการด้านเอกสารและวางด้านสถานที่การจัดงาน