เสริมสร้างจิตวิญญาณงานสาธารณสุขสู่ ๑๐๐ ปี สู่ การสาธารณสุขไทย

เสริมสร้างจิตวิญญาณงานสาธารณสุขสู่ ๑๐๐ ปี สู่ การสาธารณสุขไทย

 เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ จัดงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ในปี ๒๕๖๑

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการสังคมและสุขภาพ ๒๕๕๘ เรื่อง "เสริมสร้างจิตวิญญาณสาธารณสุข สู่ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย"  นะหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  จัึดโดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีผู้เข้าร่วมประชุม ๔๑๙ คน วิทยากร ๙๗ คน และคณะผู้จัดอีก ๑๕ คน

- "ปาฐกถา ราชวงศ์จักรีกับการสาธารณสุขไทย"
- บรรยาย "“๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย กับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมท้องถิ่น” โดย อ. ศรีศักร วัลลิโภดม 
- สาธารณสุขกับโลกาภิวัตน์ โดย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
- ทิศทางการวิจัย ประเด็นท้าทายในการศึกษาประวัติศาสตร์สาธารณสุข โดย รศ. ฉลอง สุนทราวาณิชย์, รศ. ดร. ไชยันต์ รัขขกูล, ศ.ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
- สะท้อนย้อนคิด พินิจสาธารณสุขไทย" โดย นพ.ประยูร กุนาศล, นพ.ธีระ รามสูต, นพ.หทัย ชิตานนท์, นพ. จำรูญ มีขนอน, นางนิตยา มหาผล และยงศักดิ์ ตันติปิฏก
- โรคติดต่อในมุมมองประวัติศาสตร์และระบาดวิทยาวัฒนธรรม” โดย นพ. คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ นายศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ 
- ทบทวนประวัติศาสตร์ความเสี่ยง
- จิตวิญญาณการสาธารณสุข: ประสบการณ์จากพื้นที่
- ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม: สุขภาพในชีวิตประจำวัน
- สังคมผู้สูงอายุกับการประกอบสร้างทางประวัติศาสตร์
- สาธารณสุข กับโลกาภิวัฒน์
- ความตายในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษ
- ภาคเอกชนกับการสาธารณสุขไทย
- วิวัฒนาการเรื่องสิทธิกับสุขภาพ
- การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
- สถาปัตยกรรมเพื่อการเยียวยา ความท้าทายในศตวรรษที่ ๒
- เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย เราควรทำอะไรบ้าง
และความท้าทายการสาธารณสุขไทยในศตวรรษที่ ๒๑

พร้อมการมอบรางวัล “เรื่องเล่างานบันดาลใจ” รางวัล ปากกาแก้ว แวววรรณศิลป์

ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน