หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ

archives.payap.ac.th/pyuath.htm