การเปลี่ยนชื่อและโดเมนเว็บไซต์

การเปลี่ยนชื่อและโดเมนเว็บไซต์

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้ทำการเปลี่ยนชื่อและโดเมนเว็บไซต์ใหม่

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย เดิม

เปลี่ยนชื่อใหม่และโดเมนเว็บไซต์ใหม่

 

        หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ริเริ่มมาจากโครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 – 2555 เพื่อทำหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ อนุรักษ์ ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และระบบสุขภาพไทย ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการจากเอกสารที่มีคุณค่าเหล่านี้ ให้เป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า และการวิจัย เพื่อรวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์และมิติทางสังคมและวัฒนธรรมสุขภาพให้บริการแก่สาธารณชนตลอดไป

         การดำเนินงานของหอจดหมายเหตุมีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในวาระอันเป็นมงคลการเฉลิมฉลองงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นชอบให้ยกฐานะหอจดหมายเหตุเป็น หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ตามโครงการ 100 ปี สาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 – 2561) และมอบหมายให้กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรพื้นที่ ณ อาคารคลังพัสดุ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 4 ขนาด 1,622 ตารางเมตร ภายในกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติแห่งใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายกิจการงานจดหมายเหตุ และอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างปีงบประมาณ 2561 นี้ จำนวน 39,454,200 บาท

        โดยปัจจุบันหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH)) หรือชื่อเดิมหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย (National Health Archives and Museum (NHAM)) ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามดำริของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ. โสภณ เมฆธน) ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2561) โดยยังคงใช้โลโก้และเฉดสีหอจดหมายเหตุเดิม และเปลี่ยนโดเมนเว็บไซต์ใหม่ หรือ URL ใหม่ จากเดิม http://www.nham.or.th  เปลี่ยนเป็น http://www.naph.or.th

 

 

 

            ท่านใดที่ต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงเนื้อหาทั้งกิจกรรมและคลังเอกสาร (ข้อมูลจดหมายเหตุดิจิตอล) สามารถเข้าชมได้จากลิงค์ http://www.naph.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH)กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6  ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352, มือถือ 09285 89665