เตรียมขนย้ายวัสดุและเอกสารหอจดหมายเหตุฯ

เตรียมขนย้ายวัสดุและเอกสารหอจดหมายเหตุฯ

เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับรื้อถอนและปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ ชั้น 1,4

สวสส. และทีมหอจดหมายเหตุฯ ทำการขนย้ายวัสดุและเอกสารหอจดหมายเหตุ ชั้น 1,4 

เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับรื้อถอนและปรับปรุงอาคาร เป็น หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

 

        เมื่อวันที่ 10-15 มกราคม 2561 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) และทีมหอจดหมายเหตุ ได้จ้างเหมาเอกชนภายนอกเข้ามาขนย้ายวัสดุสำนักงานและเอกสารของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติที่รวบรวมไว้จำนวนมาก  บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 4 อาคารคลังพัสดุ  ไปเก็บชั่วคราวที่ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน  เพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่ให้บริษัทที่ได้รับการประมูลก่อสร้างโครงการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อรื้อถอนและปรับปรุงอาคาร ตามกรอบระยะเวลาของโครงการ โดยชั้น 1 ปรับปรุงเป็นห้องจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ห้องบริการ และนิทรรศการ ชั้น 4 ปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสำนักงานกลางของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ  
         

        ซึ่งโครงการนี้มีความสำคัญต่อหน่อยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข กล่าวคือ เป็นการรวบรวมเอกสารสำคัญของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เอกสารส่วนบุคคล หนังสือ เอกสารอ้างอิงด้านประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และการสาธารณสุข และระบบสุขภาพไทย ซึ่งยังมีเอกสารที่ยังไม่ได้บริหารจัดการเข้าระบบอีกเป็นจำนวนมาก  เพื่อให้บริการทั้งในระบบปกติและระบบดิจิตอล

        โครงการรื้อถอนและปรับปรุงอาคารพลังพัสดุเป็นหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในมหกรรมวิชาการสาธารณสุข   เนื่องในวาระเฉลิมฉลองงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

 

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH)กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352มือถือ 09285 89665