คณะจัดทำสมุดภาพประวัติศาสตร์แพทย์ไทย เข้าเยี่ยมชมหอประวัติฯ

คณะจัดทำสมุดภาพประวัติศาสตร์แพทย์ไทย เข้าเยี่ยมชมหอประวัติฯ

และเลือกภาพเก่าเพื่อใช้ประกอบสมุดภาพประวัติศาสตร์แพทย์ไทย

 คณะจัดทำสมุดภาพประวัติศาสตร์แพทย์ไทย เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

และเลือกภาพเก่า เพื่อใช้ประกอบสมุดภาพประวัติศาสตร์แพทย์ไทย

 

            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. คณะจัดทำสมุดภาพประวัติศาสตร์แพทย์ไทย นำโดย นพ.ศัลยเวทย์ เลขะกุล  
อ.เอนก นาวิกมูล คุณธงชัย  ลิขิตพรสวรรค์  คุณพงษ์ศิริ ฯลฯ เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น 1 และเลือกภาพเก่าเพื่อใช้ประกอบ
สมุดภาพประวัติศาสตร์แพทย์ไทยในห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ได้เดินทางไปที่ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สถาบันบำราศนราดูร เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องเก็บเอกสาร(เดิม)หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ชั้น 3 เพื่อดูเอกสาร วัตถุจดหมายเหตุฯ
และภาพถ่ายเพิ่มเติม 

 

บรรยากาศในหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

  

  

 

บรรยากาศการเลือกภาพเก่า ณ ห้องประชุมชั้น 3

  

 

บรรยากาศการเดินชมเอกสาร ภาพเก่า และวัตถุจดหมายเหตุ ณ ห้องเก็บเอกสารหอฯ สถาบันบำราศนราดูร

  

  

      

หมายเหตุ ภาพเก่าเหล่านี้มาจากสมุดภาพเก่าของกองสุขศึกษาซึ่งหอจดหมายเหตุฯ ได้รับมอบเอกสารเมื่อปีพ.ศ. 2554 เพื่อทำการเก็บรักษา ซ่อมแซมอนุรักษ์ และบันทึกข้อมูลของเอกสารและภาพเก่าเป็นไฟล์ดิจิตอล เพื่อง่ายต่อการสืบค้น และสะดวกรวดเร็วตามหลักมาตรฐานของการจัดเก็บข้อมูลในหอจดหมายเหตุ และให้บริการแก่นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ 

 

ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

สามารถติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
ติดต่อ นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์ โทรศัพท์ 0 2832 92800 2832 9283 โทรศัพท์มือถือ : 081 802 8761
โทรสาร 0 2590 1498 

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health 
(NAPH)กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข 
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352