ทีมนักวิจัยโครงการ PRISM Thailand

ทีมนักวิจัยโครงการ PRISM Thailand

เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพและนิทรรศการรูปแบบใหม่

 

ทีมนักวิจัยจากโครงการ PRISM Thailand

เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

 

 

                     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
และทีมงานต้อนรับนักวิจัยจากโครงการ PRISM Thailand เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพและนิทรรศการที่เปิดใหม่ บริเวณชั้น 1
อาคารสุขภาพแห่งชาติ

 
    
    
    
    
 

ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

สามารถติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

ติดต่อ นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์ โทรศัพท์ 0 2832 92800 2832 9283 โทรศัพท์มือถือ : 081 802 8761

โทรสาร 0 2590 1498

 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health 

 (NAPH)กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข 

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352

 

กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่