เสวนา“จากอดีต สู่อนาคตการสาธารณสุขไทย” และร่วมเปิดนิทรรศการ "เกิด แก่ เจ็บ ตาย"

เสวนา“จากอดีต สู่อนาคตการสาธารณสุขไทย” และร่วมเปิดนิทรรศการ "เกิด แก่ เจ็บ ตาย"

และเข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

 

เสวนา “จากอดีต สู่อนาคตการสาธารณสุขไทย”

และร่วมเปิดนิทรรศการ "เกิด แก่ เจ็บ ตาย" ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

 

                  วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. เนื่องในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ได้มีการจัดเวทีเสวนา “จากอดีต สู่อนาคตการ  สาธารณสุขไทย” ณ ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีการแลกเปลี่ยน        ความคิดและุมุมมอง ตลอดจนเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการสาธารณสุขในอดีต ปัจจุบัน และการวางทิศทางในอนาคตของการสาธารณสุข        ไทย โดยมีวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 

                 นพ.พลเดช            ปิ่นประทีป       เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
                 ดร.นพ.โกมาตร      จึงเสถียรทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
                 ดร.นพ.พิทักษ์พล   บุณยมาลิก  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                 คุณนรินทร            ณ บางช้าง    นักร้องและนักแสดง
และผู้ดำเนินรายการ  น.ส. ช่อผกา  วิริยานนท์  ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้รับความสนุกสนานและได้รับความรู้ใหม่ๆ มากมาย ตลอดระยะเวลา 2ชั่วโมงเต็ม

              จากนั้นเวลา 15.00 - 16.00 น. เปิดนิทรรศการ “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” โดยผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการ      สุขภาพแห่งชาติ และเข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ บรรยายโดย ดร.นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

  
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

สามารถติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

ติดต่อ นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์ โทรศัพท์ 0 2832 92800 2832 9283 โทรศัพท์มือถือ : 081 802 8761

โทรสาร 0 2590 1498

 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health 

 (NAPH)กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข 

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352