นศ.แพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นศ.แพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าศึกษาดูงานหอประวัติศาสตร์ฯ

นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

        วันที่ 20 มีนาคม 2561 นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ และห้องสมุด100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว บริเวณชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

   

   

   

 

ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

สามารถติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

ติดต่อ นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์ โทรศัพท์ 0 2832 92800 2832 9283 โทรศัพท์มือถือ : 081 802 8761

โทรสาร 0 2590 1498

 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health 

 (NAPH)กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข 

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352