คณะอาจารย์ ม.สงขลานครินทร์ เข้าแลกเปลี่ยนและเยี่ยมชม

คณะอาจารย์ ม.สงขลานครินทร์ เข้าแลกเปลี่ยนและเยี่ยมชม

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ และพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย

 

        วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล คณะแพทยศาสตร์ และคณะ ได้แก่ ผศ.ดร.จรรยา นครินทร์, อ.ภัทรศศิร์ เหล่าจีนวงศ์ คณะการแพทย์แผนไทย, ผศ.ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์, ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์, นางอัษฎาพร แกล้วทนงค์ งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์, นางสุทธิกัลยา สุขสวัสดิ์ งานแพทยศาสตร์ศึกษา เดินทางมาแลกเปลี่ยนและเยี่ยมชม หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

         เพื่อเตรียมการปรับปรุงวิชาเรียนประวัติศาสตร์การแพทย์ จึงขอมาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนให้เข้าใจภูมิปัญญาสุขภาพและการแพทย์การสาธารณสุขไทยด้วย ก่อนการแลกเปลี่ยนความรู้กัน ทีมงานสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพจึงจัดนำชมรูปธรรมการทำงานทางประวัติศาสตร์ ณ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติในแง่มุมการจัดการและการอนุรักษ์ และหอประวัติศาสตร์สุขภาพในแง่ความหลากหลายวัฒนธรรมสุขภาพ จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิภัณฑ์ถุงยางอนามัย ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในแง่มุมงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่อยู่เบื้องหลัง

  

สถานที่เก็บเอกสารของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ(ชั่วคราว)

ณ ชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น สถาบันบำราศนราดูร

  

หอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น 1 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

   

พิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

บ่ายเสวนาแลกเปลี่ยนกับผู้มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์

        ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 17.00 น. คณะอาจารย์ได้เข้าร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาประวัติศาสตร์ ร่วมกับวิทยากรทั้ง 3 ท่านได้แก่ 

        - นพ.วีรพล อุณรัศมี (ที่ปรึกษา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) 

        - นางมณี ประเสริฐ (สถาบันจัดการความรู้ฯ กรมควบคุมโรค) 

        - นายนภนาภ อนุพงศ์พัฒน์ (นักประวัติศาสตร์ด้านสุขภาพ)

        ผลการแลกเปลี่ยนทำให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างสาขาในการทำให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และการศึกษาประวัติบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ เข้าใจวิธีการทำงานประวัติศาสตร์จากการรวบรวมเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH) กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352