กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ฉลองครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

 

        เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2561 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ฉลอง 100 ปีการสาธารณสุขไทย และให้สัมภาษณ์ว่า 

        กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมด และก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ โดยเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม” เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 

 

        ทั้งนี้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายต้องมีการสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพให้กับประชาชนทุกวัยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

        ทางด้านนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การมีกิจกรรมทางกายด้วยการเดินหรือวิ่ง เป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่าย ทำได้ทุกเพศ ทุกวัย และทำได้ทุกที่ สำหรับผู้ที่เริ่มออกกำลังกายหรือออกกำลังกายนานๆ ครั้งควรมีการประเมินร่างกาย และให้เริ่มจากน้อยไปมาก เริ่มจากช้าไปเร็ว เริ่มจากเบาไปหนัก มีการอบอุ่นร่างกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อขา ลำตัว และแขน เพื่อให้ร่างกายมีความพร้อม โดยอาจเริ่มจากการเดินจากบ้านไปสถานที่ต่างๆ เดินไปทำงานหากอยู่ใกล้ๆ เดินในสวนสาธารณะ ในตลาด ในห้างสรรพสินค้า โดยเลือกให้เหมาะสมและสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของแต่ละคน ก็จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงได้ไม่ยาก


ที่มา : สำนักสารนิเทศ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH) กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352