พิธีไหว้ครูตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2561

พิธีไหว้ครูตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2561

ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2561


        ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงานพิธีไหว้ครูหมอไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นศิริมงคล

         ซึ่งการประกอบพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยของตระกูลแพทยานนท์ สืบทอดมานานกว่า 200 ปีแล้ว มีความสำคัญและความหมายตามแบบแผนของหมอไทย ผู้มีหน้าที่เยียวยาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามจริยธรรมและมีคุณูปการแก่วงการแพทย์แผนไทยมาจวบจนปัจจุบัน

 

ภาพที่ 1 ประกอบพิธีสงฆ์

ภาพที่ 2 เสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ และเริ่มตั้งโต๊ะเครื่องสังเวยกระยาบวชเพื่อประกอบพิธีไหว้ครู

ภาพที่ 3 พิธีไหว้ครู ประกอบพิธีโดย นายสันติสุข โสภณสิริ

ภาพที่ 4 รศ.ดร.ภญ. ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์  บรรยายความสำคัญของพิธีไหว้ครูกับการรักษา

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ บรรยายความสำคัญของ 100 ปี การสาธารณสุขไทย

ภาพที่ 5 พิธีลาเครื่องสังเวยกระยาบวช

ภาพที่ 6 เครื่องสังเวยกระยาบวชในพิธีไหว้ครู

 

 

 

 

กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH) กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352 

 

 เขียนเมื่อ 05/07/61