การปรับปรุงอาคารคลังพัสดุเป็นหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

การปรับปรุงอาคารคลังพัสดุเป็นหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

การปรับปรุงอาคารคลังพัสดุเป็นหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

        โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาตินี้ ดำเนินการโดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักงานวิชาการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ ชั้น 1 และ ชั้น 4 เป็นอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ สำหรับใช้เป็นอาคารปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุแก่บุคลากรที่ดำเนินงานด้านเทคนิคและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อพัฒนางานทางด้านนี้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 มีกำหนดส่งมอบอาคารหอจดหมายเหตุฯ ใหม่ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมีบริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และมีกำหนดจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

       ปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา อยู่ระหว่างการรื้อถอนและปรับปรุงอาคารทั้งชั้นที่ 1 และชั้นที่ 4 ของอาคารคลังพัสดุ และก่อสร้างอาคารระบบประปาและไฟฟ้าภายนอกอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ดังภาพประกอบต่อไปนี้

       1. แบบแปลนที่ระบุครุภัณฑ์ ชั้น 1 และชั้น 4 และอาคารระบบไฟฟ้าและประปาด้านนอกอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

 

           1.1 แบบแปลนที่ระบุครุภัณฑ์ ชั้น 1 (ห้องนิททรรศการ 101 ห้องให้บริการ 102 และห้องจัดเก็บ 103) และชั้นลอย

 

            1.2 แบบแปลนที่ระบุครุภัณฑ์ ชั้น 4

             1.3 แบบแปลนอาคารระบบไฟฟ้าและประปาด้านนอกอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

        2. ชั้นที่ 1 และสภาพการดำเนินงานของพื้นที่ด้านหลัง-หน้าอาคาร ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

            2.1 ป้ายก่อสร้างโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บริเวณด้านหลังอาคาร ณ อาคารจอดรถ สช. 2


  

 

                2.2 พื้นที่ก่อสร้างอาคารระบบไฟฟ้าและประปาด้านนอกอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

                2.3 พื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ชั้น 1

     

               2.4 ตัวอย่างการก่อสร้าง การติดตั้งระบบต่างๆ และการฉาบผนัง ภายในชั้นที่ 1 ของอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

               

ห้องให้บริการ 102

ห้องให้บริการ 102 และทางเข้าห้องจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุห้อง 103

ห้องจัดเก็บจดหมายเหตุและชั้นลอย 103

 

            2.5 สภาพภายในชั้นที่ 4 ของอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

                  2.5.1 ตัวอย่างการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบการสื่อสารต่างๆ ชั้นที่ 4 ของอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ 

 

ห้อง 403 (ห้องแรกรับเอกสารก่อนลงทะเบียน)

ห้อง 404 (ห้องแรกรับเอกสารหลังลงทะเบียน)

 

                  2.5.2 ตัวอย่างการติดตั้งและฉาบผนัง ชั้นที่ 4 ของอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

 

ห้อง 404 (ห้องแรกรับเอกสารหลังลงทะเบียน) 

ห้อง 405 (ห้องสำนักงาน)

ห้อง 406 (ห้องจัดเก็บจดหมายเหตุ)

 

 

 

 

กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH) กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561