ดาวน์โหลด รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาคุณภาพกำลังคน เพื่อสนับสนุนการนำนโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ

ดาวน์โหลด รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาคุณภาพกำลังคน เพื่อสนับสนุนการนำนโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ

 

ดาวน์โหลด รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

"การพัฒนาคุณภาพกำลังคน เพื่อสนับสนุนการนำนโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ"

Human Resource Development to Support the Implementation of the Medical Cannabis Policy in Thailand
------------------------------------------------------------

สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข


การพัฒนาคุณภาพกำลังคนเพื่อสนับสนุนการนำนโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติเป็นรายงานวิจัยเกี่ยวกับการนำนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล และได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพกำลังคน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินนโยบายกัญชาทางการแพทย์บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์