การให้บริการ

การให้บริการ

 

 การบริการตอบคำถามและช่วยสืบค้น

        หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ให้บริการสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับจดหมายเหตุ การบริหารงานและการบริการต่าง ๆ ของหอจดหมายเหตุ ตามช่องทางสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ เฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ โดยมีเจ้าหน้าที่และนักจดหมายเหตุคอยให้บริการตอบคำถามด้านการสืบค้นจดหมายเหตุ ทั้งการสืบค้นจากเครื่องมือช่วยค้นแบบรูปเล่มและการสืบค้นผ่านออนไลน์

 

 ห้องบริการจดหมายเหตุ : การขอใช้จดหมายเหตุ

        หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เปิดให้บริการอ่านจดหมายเหตุ อ่านไมโครฟิล์ม ดูแถบบันทึกภาพและเสียง ดูฟิล์มสไลด์ เป็นการให้บริการจดหมายเหตุเป็นแบบปิด ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงต้องปฏิบัติ ดังนี้  

           1. ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อขอใช้จดหมายเหตุ โดยกรอกแบบฟอร์มตามระเบียบ

               ของหอจดหมายเหตุฯ 

           2. ผู้ใช้บริการให้สัมภาษณ์ต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนลงทะเบียน เพื่อรับคำชี้แจงข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ใช้ควรทราบ

           3. ผู้ใช้บริการต้องลงชื่อเข้าใช้ประจำวัน พร้อมทั้งแสดงบัตรสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการหอจดหมายเหตุทุกครั้ง

           4. ฝากสิ่งของและสัมภาระส่วนตัวในล็อกเกอร์ที่หอจดหมายเหตุเตรียมไว้ให้

           5. ผู้ใช้บริการต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้ที่นั่งอ่านจดหมายเหตุตามลำดับ 

           6. เมื่อต้องการใช้หรืออ่านจดหมายเหตุ ผู้ใช้บริการต้องกรอกแบบขอใช้เอกสารตามที่หอจดหมายเหตุจัดเตรียมไว้ให้

               และแจ้งแก่เจ้าหน้าที่

 

 บริการทำสำเนาจดหมายเหตุ

        หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เปิดให้บริการทำสำเนาจดหมายเหตุได้จากจดหมายเหตุทุกประเภทที่เปิดให้ใช้บริการแล้ว โดยแจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มขอทำสำเนาจดหมายเหตุ ระบุประเภท และจำนวน และเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่หอจดหมายเหตุกำหนด

 

 

 บริการหนังสืออ้างอิง

       หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติเปิดให้บริการอ่านหนังสืออ้างอิงตามระเบียบการให้บริการจดหมายเหตุอื่น ๆ

 

 สถานที่ให้บริการ

        หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH)) ชั้น 1, 4 (88/37) ซอยสาธารณสุข 6

       ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

       โทรศัพท์ : 0 2590 2364-5, 0 2590 1352  โทรสาร : 0 2590 1498

       เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 16.00 น.

       อีเมล์ : naph.thailand@gmail.com  เว็บไซต์ : www.naph.or.th