สัมมนาประวัติศาสตร์สุขภาพท้องถิ่น

สัมมนาประวัติศาสตร์สุขภาพท้องถิ่น

การสร้างประวัติศาสตร์โรคภัยไข้เจ็บในท้องถิ่น แสดงให้เห็นวิธีการในการทำให้ชุมชนมีส่วนในการส่งเสริมและป้องกันโรคได้อีกวิธีหนึ่ง download