นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์

1. การนำข้อมูลในคลังข้อมูลไปใช้ต้องอ้างอิงที่มาเสมอ
2. ห้ามดัดแปลงข้อมูลใดๆ ที่แตกต่างไปจากต้นฉบับ
3. ห้ามใช้ข้อมูลเพื่อการค้า
4. เผยแพร่ดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันเสมอ (ขออนุญาตเจ้าของเอกสารหรือหอจดหมายเหตุฯ)
5. ผู้นำไปใช้บริการต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการรับบริการ

 

     มีเอกสารและวัตถุ จำนวน    543,713   ชิ้น

     อัพโหลดแล้ว จำนวน    81   ชิ้น

  


ค้นหาข้อมูล


KEYWORD

ข้อมูลทั้งหมด

นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม-ตำรายาแผนโบราณและเอกสารส่วนบุคคล

รหัสเอกสาร | สบ 5 - 5.3

นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม

เอกสารส่วนบุคคลนายวิบูลย์ เข็มเฉลิม เป็นเอกสารที่ได้รับมอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 ลักษณะของเอกสารเป็นประเภทกระดาษแผ่น หนังสือ ใบลาน สมุดข่อย ประกาศนียบัตร และสมุดบันทึก ซึ่งใช้ทั้งภาษาไทย ภาษาไทยโบราณ อักษรไทยน้อย อักษรขอมไทย ในการเขียน และมีการบันทึกทั้งประเภทการพิมพ์ การจาร และการเขียนด้วยลายมือ เนื้อหาเอกสารเป็นบันทึกส่วนตัว ตำรายาแผนโบราณซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบิดา รวมทั้งสิ้น 20 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text

นายต่วน ถ่ายเกิด-ตำรายารักษาโรคแบบโบราณ-ปีร.ศ.131-พ.ศ.2481

รหัสเอกสาร | สบ 6.1 - 6.3

นายต่วน ถ่ายเกิด

เอกสารของนายต่วน ถ่ายเกิด หมอยาแผนโบราณ ในจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบจากนายภูเมธ หงสไกร ซึ่งมีฐานะเป็นเหลนของท่าน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นตำรายารักษาโรคแบบโบราณ ซึ่งบันทึกด้วยลายมือในสมุดบันทึก สมุดข่อย (สมุดไทยขาว) หนังสือตำรายาที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ มีทั้งอักษรไทยปัจจุบัน อักษรไทยน้อย อักษรขอมไทย อายุเอกสารอยู่ระหว่าง ร.ศ. 131 - พ.ศ. 2481 รวม 4 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text

นางนิยม มุทาวัน-ภาพถ่ายการปฏิบัติงานผดุงครรภ์-ปีพ.ศ.2510-2541

รหัสเอกสาร | สบ 7.1 - 7.2

นางนิยม มุทาวัน

เอกสารของนางนิยม มุทาวัน ผดุงครรภ์ยุคบุกเบิกของจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบเอกสารชุดนี้จากงานสัมมนาผู้รู้เห็น (Witness seminar) เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชนประจำปี 2552 ลักษณะของเอกสารเป็นกระดาษแผ่นและภาพถ่าย สมัยที่ท่านทำงานเป็นผดุงครรภ์ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ อายุของเอกสารอยู่ระหว่างประมาณ พ.ศ. 2510 - 2541 รวม 1 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text

นายประภาส จเรประพาฬ-การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ปีพ.ศ.2526-2552

รหัสเอกสาร | สบ 8.1 - 8.4

นายประภาส จเรประพาฬ

เอกสารนายประภาส จเรประพาฬ ได้รับมอบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในงานสัมมนาผู้เห็น เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ปี 2552 ลักษณะเป็นรายงานการวิจัย กระดาษแผ่น สมุดบันทึก และสำเนาภาพถ่าย เนื้อหาเกี่ยวกับการโอนย้ายภารกิจจากสถานีอนามัยสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำเนาภาพถ่ายขณะปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีอนามัยของเจ้าของเอกสาร อายุของเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2526 - 2552 รวม 1 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text

นายชัยพร จันทร์หอม-สมุดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น-ปีพ.ศ.2525-2527

รหัสเอกสาร | สบ 9

นายชัยพร จันทร์หอม

เอกสารของนายชัยพร จันทร์หอม ได้รับมอบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในงานสัมมนาผู้รู้เห็น เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2552 ลักษณะเป็นสมุดบันทึก เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิบัติราชการในด้านสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น อายุเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2525 - 2527 รวม 1 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ-รายงานบัญชีคนไข้ที่ป่วยเป็นอหิวาตกโรคสมัยรัชกาลที่ 5 ศก 121-127 ในจังหวัดนนทบุรี -ปี ร.ศ. 121-127

รหัสเอกสาร | ออ 1.1

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เอกสารโรคระบาดในจังหวัดนนทบุรีเป็นเอกสารที่หอจดหมายเหตุฯ ทำสำเนาจากไมโครฟิล์ม ต้นฉบับจัดเก็บที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เนื้อหาเอกสารเป็นรายงานบัญชีคนไข้ที่ป่วยเป็นอหิวาตกโรคสมัยรัชกาลที่ 5 ศก 121 - 127 ซึ่งป่วย รักษา และตายในสมัยนั้นในแต่ละปี

[ DOWNLOAD ]

Text

องค์การค้าของคุรุสภา-จดหมายเหตุเรื่องมิชชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยาม-ปีพ.ศ.2508

รหัสเอกสาร | ออ 1.2

องค์การค้าของคุรุสภา

จดหมายเหตุเรื่อง มิชชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยาม เป็นเอกสารที่สำเนาจากหนังสือประชุมพงศาวดารเล่ม 18 ภาคที่ 31พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2508

[ DOWNLOAD ]

Text

นายหนหวย-หมอปลัดเลกับกรุงสยาม-ปีพ.ศ.2508

รหัสเอกสาร | ออ 1.3

นายหนหวย

หมอปลัดเลกับกรุงสยามเป็นเอกสารที่สำเนาจากหนังสือเรื่อง หมอปลัดเลกับกรุงสยาม โดยนายหนหวย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2508 ต้นฉบับสามารถสืบค้นได้จากแฟ้มเอกสารอ้างอิงรหัส ออ 2.2 เรื่อง ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์

[ DOWNLOAD ]

Text

พระยาวิชยาธิบดี (กล่อม)-ตำรายาไทย-ปีพ.ศ.2456-2552

รหัสเอกสาร | ออ 2.1

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

ตำรายานี้ประกอบด้วยซีดีและหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตำรายาไทย ได้แก่ ซีดีสำเนาหนังสือตำราโรคนิทาน คำฉันท์ ๑๑ โดยพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) เรียบเรียง ปกิรณเทศนากับตำรายาไทย พิมพ์แจกในงานศพนายสมบุญ พุกกะเวส เมรุวัดไตรมิตต์ หมอประจำบ้าน เล่ม ๑ พิมพ์ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยพระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) ตำรายาหมอประจำบ้าน ตำรายาแพทย์เก่า และตำรายาปฐมจินดา  รวบรวมโดย เถกิง กาญจนวรรณ ตำราสรรพคุณยาไทย โดยนายไพฑูรณ์ ศรีเพ็ญ นิตยสารข่าวสารสมุนไพร ฉบับที่ ๒๖ ๙ สุดยอดตำรา การแพทย์โบราณ โดยชาตรี เจตนธรรมจักร และวันทนี เจตนธรรมจักร สืบสานตำรับยาสมุนไพรของ ..คุณพ่อจันดี เข็มเฉลิม และบันทึกเวชกรรมไทย โดย ประเวศ วะสี หนังสือทั้งหมดจัดพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2456 - 2552
 

 

[ DOWNLOAD ]

Text

ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว-วิวัฒนาการของมนุษย์และประวัติศาสตร์การแพทย์ของโลก-ปีพ.ศ.2552

รหัสเอกสาร | สบ 1.1 - 1.2

ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

เอกสารส่วนบุคคลของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว กลุ่มนี้เป็นเอกสารที่ได้รับจากการจัดสัมมนาผู้รู้เห็นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551 เป็นข้อมูลวิวัฒนาการของมนุษย์ ประวัติศาสตร์การแพทย์ของโลก ภาพการรับเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 90 ปี กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ของท่าน ภาพการเข้าพบ ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อขอสัมภาษณ์ และกิจกรรมการเข้าไปจัดทำทะเบียนเอกสารที่บ้านของท่าน โดยเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ลักษณะของข้อมูลประกอบด้วยเอกสารแผ่น ภาพถ่าย สำเนาหนังสือ ซีดี และแถบบันทึกเสียง รวม 2 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text

หน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ถัดไป »