พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ๒๕๕๘

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ๒๕๕๘

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ร่วมกับตระกูลแพทยนนท์ จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย “ตระกูลแพทยานนท์” ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น ๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ ๑๒.๐๐ น. โดยมี นายแพทย์เปรม ชินวันทนานนท์  เป็นประธานพิธี และมีนายสันติสุข โสภณสิริ เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมไหว้ครู มีกำหนดการ (ดาวน์โหลด1) และ บทสวดบูชาครูแพทย์แผนไทย (ดาวน์โหลด2)