ประวัติศาสตร์


  เอกสาร จำนวนโหลด ขนาด ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนาวิชาการสังคมและสุขภาพ ปี 2552 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2552 1961 29.00 kb
Timeline บนเส้นทางสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า 1847 476.36 kb
โปสเตอร์สุขภาพชุมชน ภารกิจทางประวัติศาสตร์ 878 1,123.71 kb
Medicine and Public Health in Thai Historiography 1528 145.09 kb
เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม: ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย 1631 18,533.66 kb
การช่วงชิงมวลชน [1] 1162 103.12 kb
ขยายระบบสาธารณสุขชุมชน [1] 1260 116.64 kb
ขยายระบบสาธารณสุขชุมชน [2] 1640 106.72 kb
กาฬโรคระบาด [1] 1158 155.05 kb
กาฬโรคระบาด [2] 1050 137.45 kb