สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย และอาคาร 100 ปี สธ.

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย และอาคาร 100 ปี สธ.

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดนนทบุรี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ ฯ

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กราบบังคมทูลรายงานว่า วันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศตั้งกรมสาธารณสุขขึ้น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2461 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมมหาวิทยาลัยเป็นอธิบดีกรมสาธารณสุข ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการเภสัชกรรม ทำให้การสาธารณสุขไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยกฐานะเป็นกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันสถาปนากรมสาธารณสุข เมื่อ พ.ศ. 2461 นับแต่นั้นเป็นต้นมา

เนื่องในปี 2561 เป็นปีครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461 – 2561) ขึ้น  เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุข

ในการนี้ ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทรงเปิดงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย ทอดพระเนตรนิทรรศการ 100 ปีการสาธารณสุขไทย  และเสด็จ ฯ ไปยังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ทอดพระเนตรสวนสมุนไพรเทเวศร์รมณีย์  ทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย ทรงลงพระนามาภิไธยบน สมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย ทรงปลูกต้นการบูรซึ่งเป็นต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข จากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทรงเปิด อาคาร 100 ปี สธ.ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแสดงผลงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทรงลงพระนามาภิไธย บนแผ่นศิลา

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดนิทรรศการ 100 ปีการสาธารณสุขไทย ประกอบด้วย 1.นิทรรศการกลาง อาทิ ใต้ร่มพระบารมี 100 ปีการสาธารณสุขไทย เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์กับการสาธารณสุขตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปีแห่ง การพัฒนา” 

 

เล่าพัฒนาการการสาธารณสุข เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต และนำเสนอเรื่องการ ตั้งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

     

    

   

  

  

 

2.นิทรรศการสะท้อนประวัติศาสตร์การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย ผลงานเด่น โครงการพระราชดำริ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ และความท้า ทายงานสาธารณสุขในอนาคต ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิชาการ และภาคีเครือข่าย 16 หน่วยงาน

 

 

 กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH) กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352 

 

ที่มาข่าว : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข