พิธีเปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไว้เป็นมรดกของชาติ

พิธีเปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไว้เป็นมรดกของชาติ

 

พิธีเปิด “หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ” ในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย

อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไว้เป็นมรดกของชาติ

 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) เสมือนเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไว้เป็นมรดกของชาติ  

          วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยมี ผู้บริหาร นักวิชาการ ประชาชนผู้สนใจ ร่วมพิธี

 

   


          ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า หนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา การสาธารณสุขไทยมีบทเรียนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้คนและหน่วยงานต่าง ๆ ทุ่มเทพัฒนางานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งมีบทเรียนของปัญหา อุปสรรค และความล้มเหลวที่มีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน พัฒนาการของการสาธารณสุขไทยจึงเป็นเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ที่ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า การจัดเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์มาเป็นบทเรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเรียนรู้อดีต ทำให้เข้าใจปัจจุบันและกำหนดอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

  

 

          หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย โดยเป็นงานอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไว้เป็นมรดกของชาติ การส่งเสริมและพัฒนางานจดหมายเหตุของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีคุณภาพเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการให้คุณค่าในการเก็บรวบรวม ดูแลรักษา และเรียนรู้จากอดีต เป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดการเรียนรู้จากอดีตอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต

 

 

          ด้านนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองรับภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 2 ต่อไป โดยวางแผนดำเนินงาน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวางรากฐานขององค์กรและการพัฒนาระบบหอจดหมายเหตุดิจิทัล ระยะที่ 2 การรวบรวมเอกสารสำคัญเพื่อสร้างคลังเอกสารที่สมบูรณ์ และระยะที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย งานจดหมายเหตุด้านสาธารณสุขของประเทศที่เชื่อมโยงกับจดหมายเหตุด้านสาธารณสุขในต่างประเทศ

  

 

          ทั้งนี้ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ชั้น 1 เป็นห้องนิทรรศการ ห้องให้บริการจดหมายเหตุ  และห้องคลังจดหมายเหตุ มีระบบควบคุมความชื้นและความปลอดภัยตามมาตรฐานของหอจดหมายเหตุสากล ส่วนชั้น 4 เป็นสำนักงาน หากต้องการมอบเอกสารด้านสาธารณสุขให้กับหอจดหมายเหตุฯเก็บรักษาหรือสืบค้นเอกสารสำคัญติดต่อได้ที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารคลังพัสดุ ซ.สาธารณสุข 6 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทรศัพท์: 0-2590-2364-5, 0-2590-1352 โทรสาร 0-2590-1498 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.0016.00น. อีเมล์:naph.thailand@gmail.com เว็บไซต์ : www.naph.or.th

 

 

 กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่

 

 

ที่มาข่าว : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข