การจัดทำไฟล์เอกสาร สช. เพื่อให้บริการเป็นจดหมายเหตุดิจิตอล

การจัดทำไฟล์เอกสาร สช. เพื่อให้บริการเป็นจดหมายเหตุดิจิตอล

 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้จัดทำไฟล์เอกสาร สช. เพื่อให้บริการเป็นจดหมายเหตุดิจิตอล

 
การจัดทำไฟล์เอกสารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

  

                 ทีมงานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้เริ่มดำเนินโครงการจัดทำจดหมายเหตุดิจิตอลเฟสแรกเป็นเอกสารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ผู้ให้งบประมาณสนับสนุนตั้งแต่ริเริ่มโครงการหอจดหมายเหตุฯ จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่การคัดแยกเอกสาร จัดหมวดหมู่ สแกนเป็นไฟล์ภาพสำหรับจัดเก็บในฐานข้อมูล และแปลงเป็นไฟล์อื่นๆ สำหรับให้บริการ และสืบค้นทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

 

ภาพการทำงานและตัวอย่างเอกสารจดหมายเหตุ สช.

 

 

                     เอกสาร สช. ที่คัดแยกออกเป็นหมวดหมู่เบื้องต้น              เอกสาร สช. ในกล่องไร้กรดพร้อมทำจดหมายเหตุดิจิตอล

 

  

ตัวอย่างต้นฉบับจดหมายเหตุ สช.

 

   

ไฟล์ดิจิตอลที่สแกนจากต้นฉบับจดหมายเหตุ โดยให้รหัสไฟล์ดิจิตอลเป็น (1) สช 2.1_1-1 และ (1) สช 2.1_1-2 

 

 

ภาพการทำงานของทีมจดหมายเหตุ

 

ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเอกสารจดหมายเหตุ หรือขอข้อมูลได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารคลังพัสดุ (88/37) กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  โทร. 092 858 9665 หรือติดต่อสอบถามที่ส่วนงานบริหาร สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ โทร. 0 2590 1352