การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เดือน มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เดือน มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เดือน มกราคม กรกฎาคม พ.ศ. 2561

       โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาตินี้ ดำเนินการโดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักงานวิชาการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ ชั้น 1 และ ชั้น 4 เป็นอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ สำหรับใช้เป็นอาคารปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุแก่บุคลากรที่ดำเนินงานด้านเทคนิคและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อพัฒนางานทางด้านนี้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำแบบแปลนหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ชื่อเดิมตามแบบแปลน) เอกสารเลขที่ ก.90/ต.ค./59 และได้ส่งมอบแบบแปลนดังกล่าวให้แก่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

 

       สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติงบประมาณสำหรับก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยบริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ที่ชนะการประมูลแบบ e-bidding ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างปกติ 180 วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา โดยเริ่มดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีการขยายสัญญาการก่อสร้างจึงแล้วเสร็จและส่งมอบอาคารหอจดหมายเหตุฯ ใหม่ได้ในวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (จากเดิมต้องส่งมอบวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างตกแต่งภายใน ติดตั้งป้ายหอจดหมายเหตุฯ และติดตั้งป้ายห้องต่าง ๆ ของหอจดหมายเหตุฯ เพื่อเตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายการสำคัญที่มีการรื้อถอนและปรับปรุง ดังต่อไปนี้

 

       1. การรื้อถอนและปรับปรุงอาคารชั้นที่ 1 และชั้นที่ 4 ของอาคารคลังพัสดุ เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานและสถานที่จัดเก็บและให้บริการจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

   

(ป้ายก่อสร้างโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บริเวณด้านหลังอาคาร ณ อาคารจอดรถ สช. 2)            1.1 ผู้รับจ้างขูด ลอกสี ทำความสะอาด และทาสีอาคารภายนอกใหม่โดยรอบทั้งตึก  (ด้านหน้าอาคาร)


    

(ด้านหน้าอาคาร)

  

(ด้านหลังอาคาร)            1.2 รื้อถอนผนังกันห้อง พื้นแกรนิตเดิม พื้นกระเบื้องยางเดิม รื้อฝ้าเพดานและควงโคมเดิม ชั้น 1 และชั้น 4 ออก และปรับปรุงตามแบบแปลนใหม่ 

    

(ตัวอย่างพื้น ฝ้าเพดาน และผนังใหม่ห้องนิทรรศการ ชั้นที่ 1)

    

(ตัวอย่างพื้น ฝ้าเพดาน และผนังใหม่ห้องจัดเอกสาร (ซ้าย) และห้องเอกสารก่อนลงทะเบียน (ขวา) ชั้นที่ 4)            1.3 รื้อทางลาดเดิมด้านหลังอาคารออก แล้วติดตั้งทางลาดใหม่

(ทางลาดใหม่เชื่อมหน้าลิฟต์และด้านหลังอาคาร)
            1.4 เพิ่มลิฟต์โดยสาร 2 ตัว จากเดิมที่มีแล้ว 1 ตัว ชั้นที่ 1 – 5 รวมเป็น 3 ตัว 

    

(ติดตั้งลิฟต์โดยสารใหม่ จำนวน 2 ตัว จากชั้นที่ 1 – 5 รวมเป็น 3 ตัว)


            1.5 ปรับปรุงชั้นที่ 1 เป็นห้องนิทรรศการ ห้องบริการ และห้องจัดเก็บจดหมายเหตุ

(ตัวอย่างห้องนิทรรศการที่ปรับปรุงและอยู่ระหว่างตกแต่งใหม่ 1)

(ตัวอย่างห้องนิทรรศการที่ปรับปรุงและอยู่ระหว่างตกแต่งใหม่ 2)

    

(ห้องบริการ ชั้น 1 ที่ปรับปรุงใหม่)

    

  (ห้องจัดเก็บจดหมายเหตุ)

1.6 ปรับปรุงชั้นที่ 4 เป็นสำนักงานหอจดหมายเหตุ ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องลงทะเบียน ห้องอนุรักษ์ ห้องจัดเอกสาร และห้องจัดเก็บ
    

    

(สำนักงานหอจดหมายเหตุ)

  

(ทางเข้าห้องอาหารและทางเข้าห้องประชุมหอจดหมายเหตุ 2 และทางเข้าด้านในสำนักงานหอจดหมายเหตุ ชั้น 4)

  

  

(ห้องประชุมหอจดหมายเหตุ 1 และห้องประชุมหอจดหมายเหตุ 2)

 

    

(ห้องลงทะเบียนและอนุรักษ์เอกสาร)


  

(ห้องจัดเอกสาร)

 

  

(ห้องจัดเก็บจดหมายเหตุ ชั้น 4)        2. งานก่อสร้างอาคารระบบประปาและไฟฟ้า บริเวณด้านหลังอาคาร โดยย้ายห้องไฟฟ้าและประปาจากชั้น 1 ไปติดตั้งไว้ด้านหลังอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ดังภาพประกอบต่อไปนี้


    

(อาคารระบบประปาและไฟฟ้า)

 

       3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบบปรับอากาศ

    

(ระบบปรับอากาศชั้นที่ 1 และชั้นที่ 4 ทั้งภายในและภายนอก)
       4. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องดูดความชื้น ภายในห้องจัดเก็บจดหมายเหตุ ทั้งชั้น 1 และชั้น 4

    

(ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องดูดความชื้น)
       5. ติดตั้งระบบดับเพลิงสารสะอาดก๊าซไนโตรเจน ทั้งชั้น 1 และชั้น 4

    

(ติดตั้งระบบดับเพลิงสารสะอาดก๊าซไนโตรเจน และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้)
       6. ก่อสร้างชั้นลอยเพื่อจัดเก็บแผนที่ แบบแปลน และโปสเตอร์จดหมายเหตุ ภายในห้องจัดเก็บเอกสารชั้น

    

(ชั้นลอย ภายในห้องจัดเก็บเอกสารชั้น 1)

 

 
 

       7. ติดตั้งระบบโทรศัพท์ ทีวีวงจรปิด และระบบ LAN เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งชั้น 1 และชั้น 4

 

   

(ระบบโทรศัพท์ ทีวีวงจรปิด และระบบ LAN เครือข่ายคอมพิวเตอร์)


  

       8. ติดตั้งป้ายอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย และป้ายหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ด้านหน้าตึก


 

(ป้ายอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย)(ป้ายหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ)

 

 

 

กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH) กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352 

 

แหล่งที่มา : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (shi.or.th)