ดาวน์โหลด รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาคุณภาพกำลังคน เพื่อสนับสนุนการนำนโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ

ดาวน์โหลด รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาคุณภาพกำลังคน เพื่อสนับสนุนการนำนโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ

 

 

 ดาวน์โหลด รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

"การพัฒนาคุณภาพกำลังคน เพื่อสนับสนุนการนำนโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ"

 

 

Human Resource Development to Support the Implementation

 

of the Medical Cannabis Policy in Thailand

------------------------------------------------------------
 สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข