มอบเอกสารงานสาธารณสุขมูลฐาน[๑]

มอบเอกสารงานสาธารณสุขมูลฐาน[๑]

สามสิบปีเศษของงานสาธารณสุขมูลฐาน มีบุคลากรหลายกลุ่มร่วมกันขับเคลื่อนแนวคืดให้เป็นรูปธรรมของงานสุขภาพชุมชน
 

บุคลากรรุ่นแรกที่ได้ทำงานร่วมกับ นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ ผู้มีความมุ่งมั่นและอุดมการณ์

คุณกนิษฐา รักษ์มณี เป็นคนหนึ่งของทีมงานยุคนั้น เป็นผู้เก็บรวบรวมเอกสารไว้ตั้งแต่การทำงานในช่วงที่งานสาธารณสุขมูลฐาน

ยังเป็นโครงการสาธารณสุขมูลฐาน พ.ศ.2520  จนสิ้นสุดเวลาทำงานในระบบราชการ ซึ่งคุณกนิษฐา ยังเล่าถึง

ความทรงจำของการทำงานที่ท้าทายและลำบาก โดยยังเล่าถึงคนสำคัญอีกหลายคน ให้ทีมงาน

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยได้ติดตามต่อไป คุณกนิษฐามอบเอกสารทั้งหมด รวมถึง

วิทยุในโครงการยูนิเซฟมาไว้ด้วย