การประชุมกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ครั้งที่ 1/2553

การประชุมกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ครั้งที่ 1/2553

วันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สนย. อาคาร 6 ชั้น 4

โครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยมีความคืบหน้าการเตรียมความพร้องเชิงระบบงานและแนวทางการแสวงหา
จัดเก็บและรวบรวมเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุสุขภาพ ซึงได้รวบรวมเอกสารส่วนบุคคล หน่วยงานและภาคประชาชน
ซึ่งจะเป็นแหล่งค้นคว้าที่สำคัญของประเทศไทยต่อไป ประธานคณะกรรมการชุดนี้และเป็นประธานการประชุม คือ นพ.วิชัย โชควิวัฒน

  

 

  

 

 

 

การประชุมครั้งแรกนี้เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมและประสานความร่วมมือให้เกิดการเอื้ออำนวยดำเนินงานจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข  ดังผลสรุปในเอกสาร  ดาวน์โหลด