แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสวงหาความร่วมมือกับกองสุขศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสวงหาความร่วมมือกับกองสุขศึกษา

งานสุขศึกษามีพัฒนาการผลิตสื่อและกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลรักษาโรคของกระทรวงสาธารณสุข  download

คณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยมีมติให้สร้างความร่วม มือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆในกระทรวงสาธารณสุข การผลิตสื่อของกองสุขศึกษามีความเป็นมาควบคู่กับภารกิจกระทรวงสาธารณ สุขอย่างยาวนาน จึงเสนอให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานที่กองสุขศึกษาเป็นที่แรก