การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์สุขภาพ

การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์สุขภาพ

การประชุม"แนวทางการบริหารงานเอกสาร: การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์สุขภาพ  ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นการเสวนา ดูงานและเสนอความคิดเห็น มีข้อสรุป download